top of page
IMG_20220228_1657404_edited.png

Privacybeleid

AVG Privacybeleid

 

Informatie over privacy van cliëntgegevens

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als je behandelende therapeut, een dossier aanleg.

Dit is ook een wettelijke verplicht (de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst). Jou dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor jou behandeling noodzakelijk zijn en die ik, alleen met jou expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Wij, T-Therapy & Coaching, doen ons best om je privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

 • zorgvuldig omgaan met je persoonlijke en medische gegevens,

 • er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens.

 • als jou behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in je dossier.

Ik heb als behandeld therapeut een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

 

De gegevens uit jou dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jou expliciete toestemming.

 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.

 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

Een klein deel van de gegevens uit jou dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jou gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet om jou toestemming vragen.

 

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die je ontvangt, staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je de nota kan declareren bij je zorgverzekeraar. Dit zijn de volgende gegevens:

 • je naam, adres en woonplaats;

 • de datum van de behandeling;

 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘lichaamsgerichte therapie consult’ of ‘psychosociaal consult’, en

 • de kosten van het consult.

 

Beroepswaarden

(Ook wel beroepscode genoemd)

Als therapeut ben ik verplicht mij bij de uitoefening van mijn beroep te houden aan bepaalde regels. Deze staan voor beroepsbeoefenaren binnen de complementaire zorg, in de beroepscode van de RBCZ.  

Verder heeft de overheid een aantal wetten tot stand gebracht, zoals de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg, waarin de rechten en plichten van zorgaanbieders en cliënten zijn vastgelegd. De belangrijkste verplichtingen licht ik hierna kort toe.

De behandelrelatie

Als behandelaar doe ik mijn werk met zorg en ik zal je met respect behandelen; ik zal geen misbruik maken van mijn positie. Er is sprake van een strikt beroepsmatig contact. Zolang de behandeling plaatsvindt, zal ik geen overeenkomst met je sluiten waarvan ik voordeel zou kunnen hebben.

 

Geheimhouding

Als behandelaar heb ik een geheimhoudingsplicht naar anderen (derden). Ik zal dan ook alleen met jouw toestemming gegevens verstrekken aan derden, waaronder de huisarts. Bij hoge uitzondering moet ik als behandelaar (bijvoorbeeld als mensen in gevaar zouden komen) mijn geheimhoudingsplicht verbreken.

 

Het Dossier

Als behandelaar bewaar ik jouw gegevens in een elektronisch dossier. Dat zijn:

 • het intake formulier, 

 • mijn aantekeningen, 

 • eventuele rapportages en 

 • andere medische gegevens, brieven, alsook een beschrijving van de voortgang van de behandeling. 

 

Het dossier is zodanig ingericht dat geheimhouding van de inhoud en bescherming van de persoonlijke levenssfeer is verzekerd. Je mag je dossier inzien en eventueel fotokopieën maken. De inzage wordt verleend via de laptop/computer op de praktijk. Je hebt geen toegang tot informatie die vertrouwelijk is gegeven door anderen die, met jouw toestemming, bij de behandeling zijn betrokken. U mag bijvoorbeeld, in het geval van relatietherapie, niet de gegevens inzien van uw (ex) partner, tenzij deze uitdrukkelijk toestemming geeft. Bij informatieverstrekking in het kader van relatietherapie wordt uitsluitend informatie gegeven als beide partners schriftelijk toestemming geven.

Evenmin heb je toegang op inzage in de persoonlijke werkaantekeningen van mij als behandelaar. Je mag wel iets aan je dossier toevoegen, maar er niets uithalen. Je hebt het recht je dossier te laten vernietigen. Hier moet je schriftelijk om verzoeken. Bij een verzoek om vernietiging van (delen van) het dossier, vernietig ik (de betreffende delen van) het dossier, tenzij ik meen dat de te vernietigen gegevens uit het dossier van aanmerkelijk belang kunnen zijn voor een ander. De administratieve gegevens over je behandeling mogen niet worden vernietigd, omdat controle door bijvoorbeeld de zorgverzekeraar mogelijk moet blijven.

 

Bescherming van jouw privacy

Zie over de manier waarop ik jou privacy bescherm, als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de verklaring op deze website: 

 

Privacybeleid & Algemene Voorwaarden: Text
bottom of page