top of page

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN T-Therapy & Coaching 1 juni 2022

T-Therapy & Coaching is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amersfoort onder nummer: 60197188

 

Artikel 1 Definities

 1. Opdrachtnemer: T-Therapy & Coaching

 2. Opdrachtgever: natuurlijke of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van diensten.

 3. Partijen: opdrachtnemer en opdrachtgever.

 4. Cliënt: de natuurlijke persoon die deelneemt aan een begeleidings-, coaching- of therapie traject of workshop/training, waarvan hij/zij al dan niet zelf de opdrachtgever is.

 5. Overeenkomst: iedere afspraak tussen opdrachtnemer en opdrachtgever tot het verlenen van diensten door opdrachtnemer aan opdrachtgever.

 6. Diensten: Alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven of die voortvloeien uit, dan wel direct verband houden met de opdracht, een en ander in de ruimste zin des woords.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door opdrachtnemer gesloten overeenkomsten, totstandkoming daarvan en op alle door opdrachtnemer uitgebrachte offertes en opdrachtbevestigingen.

 2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen opdrachtnemer en opdrachtgever zijn overeengekomen.

 3. Alle (rechts)personen die bij de uitvoering van de opdracht voor de cliënt zijn betrokken, en de cliënt, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.

 4. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de opdrachtgever.

 5. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

 6. Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtgever en Opdrachtnemer treden alsdan in overleg om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

 

Artikel 3. Offertes

 1. De door opdrachtnemer opgestelde en ter beschikking gestelde offertes zijn vrijblijvend van aard. De offerte is geldig gedurende 30 kalenderdagen, tenzij anders aangegeven. Opdrachtnemer is alleen dan aan de offerte gebonden indien de aanvaarding door de wederpartij schriftelijk binnen 30 kalenderdagen wordt bevestigd.

 2. De prijzen in de genoemde offertes zijn uitgedrukt in euro’s en exclusief BTW, tenzij anders is aangegeven. Tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen, komen alle heffingen of belastingen opgelegd of geheven ter zake van de diensten ten laste van de opdrachtgever.

 3. Elke wijziging van omstandigheden die op de prijzen en tarieven van opdrachtnemer van invloed zijn, waaronder prijzen van derden, valutakoersen, verzekeringstarieven en overige heffingen of belastingen, kan opdrachtnemer doorberekenen aan de opdrachtgever.

 4. Offertes zijn gebaseerd op de bij opdrachtnemer beschikbare informatie.

 

 

 

Artikel 4. Uitvoering van overeenkomsten

 1. De gesloten overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever leidt voor opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatverplichting, waarbij opdrachtnemer gehouden is de overeengekomen verplichtingen na te komen naar de normen van zorgvuldigheid en vakmanschap voor zover dat naar de maatstaven van het moment van nakomen van opdrachtnemer verlangd kan worden.

 2. Vermoedt opdrachtnemer tijdens het coaching traject zaken of ziektebeelden die niet onder het werkterrein of de deskundigheid van opdrachtnemer vallen, zal opdrachtnemer de cliënt, of in overleg met cliënt de opdrachtgever daarop attenderen en aangeven dat consult elders wenselijk is.

 3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit zal altijd in overleg met de opdrachtgever geschieden.

 4. Opdrachtnemer zal indien de situatie daarom vraagt, alleen met toestemming van de opdrachtgever/client informatie delen met derden; huisarts, specialist, andere therapeut ingeval van overdracht en/of doorverwijzing of anderen die al dan niet bij de zorgverlening betrokken zijn.

 5. De opdrachtgever en/of client draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig verstrekt worden. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

 6. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, als gevolg van de door de opdrachtgever en of client verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor opdrachtnemer kenbaar behoorde te zijn.

 

Artikel 5. Contractduur

Indien de tussen partijen gesloten overeenkomst betrekking heeft op het meer dan eenmaal leveren van dezelfde prestatie, wordt deze geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen de overeenkomst tijdig en in overleg dienovereenkomstig schriftelijk aanpassen en ondertekenen.

 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

 3. Indien wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal opdrachtnemer de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

 4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

 

 

Artikel 7. Geheimhouding

 1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 2. Informatie met betrekking tot de cliënt wordt ongeacht de wijze van vastlegging of overdracht, alleen aan derden verstrekt nadat de cliënt kennis genomen heeft van die informatie en schriftelijk toestemming heeft gegeven voor verstrekking van die informatie, behoudens de verplichting die de wet dan wel een daartoe bevoegd overheidsorgaan op hem legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens. Derhalve zal opdrachtnemer niet kunnen worden aangesproken indien zij onwettige zaken aan de opdrachtgever (de sponsor van de cliënt) of aan de wettelijke autoriteiten meldt.

 3. Aan de opdracht zal door opdrachtnemer niet zonder toestemming van de client extern gerefereerd worden.

 

Artikel 8. Intellectuele eigendom

 1. Voor zover auteurs, merk-, modellen, - handelsnaam, of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op de door opdrachtnemer ter uitvoering van de overeenkomst geleverde diensten, is en blijft opdrachtnemer houder respectievelijk eigenaresse van deze rechten. De opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de opdrachtgever verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-, merk-, model-, handelsnaam, en andere aanduidingen niet wijzigen of verwijderen.

 2. Opdrachtnemer behoudt het recht om de bij de uitvoering van de werkzaamheden opgedane kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 9 Recht op inzage

Opdrachtnemer heeft het recht op inzage in zijn/haar dossier en alle verdere rechten die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming daarop betrekking hebbende. Er zijn hierbij wel beperkingen. U mag bijvoorbeeld, in het geval van relatietherapie, niet de gegevens inzien van uw partner, tenzij deze uitdrukkelijk toestemming geeft. Bij informatieverstrekking in het kader van relatietherapie wordt uitsluitend informatie gegeven als beide partners schriftelijk toestemming gevenDe inzage wordt verleend via de laptop/computer op de praktijk. Dit dossier wordt conform de wettelijke bewaartermijn 15 jaar bewaard. 

 

Artikel 10. Betaling en verzuim

 1. Betaling dient, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, te geschieden binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum, op een door opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, compensatie of opschorting uit welke hoofde dan ook.

 2. Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, zal hij automatisch in gebreke zijn, zonder dat verdere ingebrekestelling vereist is. In geval van betalingsverzuim door de opdrachtgever is opdrachtnemer gerechtigd alle ten behoeve van de opdrachtgever te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten, zonder dat zij daarvoor op enige wijze jegens de opdrachtgever schadeplichtig kan worden.

 3. In geval van betalingsverzuim is de opdrachtgever voorts een vertragingsrente verschuldigd over de openstaande vorderingen gelijk aan de wettelijke rente.

 4. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van opdrachtnemer en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar zijn.

 5. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

 6. Als van opdrachtnemer meer dan de gebruikelijke inspanning wordt verlangd ter uitvoering van de overeenkomst, kan opdrachtnemer voor aanvang van haar werkzaamheden betaling (of daarmee gelijk te stellen zekerheid) eisen.

 

Artikel 11. Incassokosten

 1. In geval van verzuim van de opdrachtgever van de volledige betaling van de door opdrachtnemer aan opdrachtgever in rekening gebrachte bedragen, is opdrachtgever aan opdrachtnemer buitengerechtelijke kosten verschuldigd, waarbij het navolgende geldt:

  1. Voor zover opdrachtgever niet handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf maakt opdrachtnemer aanspraak op een bedrag gelijk aan de wettelijk maximaal toegestane vergoeding ter zake buitengerechtelijk incassokosten, zoals is bepaald in en wordt berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke Incassokosten, voor zover het openstaande bedrag – na het intreden van het verzuim – niet alsnog na aanmaning binnen 14 kalenderdagen gerekend vanaf de dag liggende na de dag van aanmaning door opdrachtnemer wordt voldaan.

  2. Voor zover opdrachtgever handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf maakt opdrachtnemer aanspraak op vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, welke kosten in dat geval, in afwijking van artikel 6:96 lid 4 BW en in afwijking van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, reeds nu voor alsdan worden vastgesteld op een bedrag gelijk aan 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van EUR 50,00 voor iedere gedeeltelijk of volledig onbetaald gelaten factuur.

 

Artikel 12. Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

 2. In afwijking van wat in lid 1 van dit artikel is bepaald wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag.

 3. Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor daden waarbij schade aan anderen of de cliënt zelf wordt aangericht.

 

Artikel 13. Annulering/ beëindiging van de overeenkomst

 1. Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Indien de duur van de opdracht een jaar of langer is, dienen partijen een opzegtermijn van tenminste 3 maanden in acht te nemen. In geval dat restitutie van vooruitbetaalde bedragen niet mogelijk is, is dit schriftelijk overeengekomen.

 2. Opdrachtnemer heeft het recht om zonder opgave van reden het coaching traject of de workshop/training te annuleren of deelname van een opdrachtgever te weigeren dan wel de door de opdrachtgever aangewezen cliënt te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan opdrachtnemer betaalde bedrag met aftrek van de tot de beëindiging wel geleverde prestaties.

 3. Indien de cliënt niet in een goede mentale en fysieke gezondheid verkeert en heeft verzuimd dit voor aanvang van de overeenkomst aan opdrachtnemer te melden, heeft opdrachtnemer recht de overeenkomst op te zeggen zonder recht op terugbetaling van reeds betaalde geldbedragen. Indien een totaalbedrag aan de hand van een totaal aantal coaching sessies is overeengekomen is opdrachtgever verplicht 50% van het resterende bedrag aan opdrachtnemer te betalen.  

 4. Ingeval de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen cliënt na aanvang van de cursus, training, begeleidings-of coachtraject de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling, tenzij de bijzondere omstandigheden van het geval, naar het oordeel van opdrachtnemer, anders rechtvaardigen.

 5. Indien één der partijen wezenlijk tekort schiet in de nakoming van de verplichtingen als overeengekomen in de overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, en nadat hierop uitdrukkelijk door de andere partij gewezen is, deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende partij de tekort komende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wel geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.

 6. De opdrachtgever heeft het recht per aangetekend verzonden brief deelname aan het coaching traject of de workshop/training te annuleren. Annulering geeft opdrachtnemer het recht de overeenkomst op te zeggen. Restitutie van betalingen is uitgesloten, mits anders overeengekomen tussen partijen.

 7. Annulering door de opdrachtgever van de opdracht kan tot 8 weken voor aanvang van het coaching traject of de workshop/training, kosteloos geschieden. Bij annulering binnen 8 weken tot 4 weken voor aanvang van het coaching traject of de workshop/training is opdrachtnemer gerechtigd om 50% van het verschuldigde bedrag in rekening te brengen en bij annulering binnen 4 weken het volledige bedrag.

Ingeval de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen cliënt na aanvang van het coaching traject of de workshop/training de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling.

 1. Indien tussen partijen een minimaal aantal af te nemen sessies is overeengekomen dient het gehele overeengekomen bedrag aan opdrachtnemer te worden betaald, mits tussen partijen anders is overeengekomen.             

 2. Een particulier/individueel begeleiding- of coaching gesprek kan tot 48 uur voor aanvang van de afspraak kosteloos worden afgezegd c.q. verplaatst. Bij afzegging c.q. verplaatsing binnen 48 uur, is opdrachtnemer gerechtigd om het volledige tarief dat is afgesproken voor de afspraak in rekening te brengen. Verzuimde afspraken worden volledig in rekening gebracht.

 

Artikel 14. Persoonsgegevens

Door het aangaan van een overeenkomst met Opdrachtnemer wordt aan

Opdrachtnemer toestemming verleend voor automatische verwerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal opdrachtnemer uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten overeenkomstig de Privacy Voorwaarden op de website www.t-therapy.nl.

 

Artikel 15. Klachten en Geschillenbeslechting

 1. Opdrachtgever is aangesloten bij de beroepsvereniging VIV Nederland en is gehouden aan de richtlijnen van de Beroepscode en het werken volgens Algemene Leveringsvoorwaarden. Mocht de opdrachtnemer onverhoopt klachten hebben, dan kan hij/zij zich voor informatie over het klachtrecht vinden op website en voor het tuchtrecht informatie op https:// www.vivnederland.nl.

 2. Op iedere overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 16. Waarnemingsregeling
In geval van langdurige afwezigheid/ziekte of overlijden van Tamara Grandia van T-Therapy&Coaching is er een waarnemingsregeling getroffen met Jerome Stoel van Jerome Stoel Trauma Therapie & Mindfulness  te Ermelo en met Marijn Schrieken te Amsterdam. Op deze manier blijft het dossier van cliënt toegankelijk. In overleg kan de behandeling worden voortgezet door de waarnemer of een andere therapeut worden gezocht.  Zie hier ook de waarnemingsregeling die ik met Jerome stoel en Marijn Schrieken getroffen heb.

 

Artikel 17. Wijziging voorwaarden

Deze voorwaarden kunnen door enkele mededelingen zijdens opdrachtnemer aan opdrachtgever worden gewijzigd. Bij gebreke van protest binnen 30 werkdagen na mededeling gelden de gewijzigde voorwaarden vanaf de dag der mededeling op alle nieuwe overeenkomsten alsook op alle nog lopende overeenkomsten voor zover deze worden uitgevoerd na de dag der mededeling.

bottom of page